Kaede Rukawa
Asuna
Natsuru Kiyohoshi

Info

Position:Courage
Record:5-4-0
Matches
Week 1WinMatkap, Kaede Rukawa1:36:40, 1:38:50vs1:49:52, 2:06:52
Week 3WinKaede Rukawa1:43:04vs1:44:57
Week 4WinKaede Rukawa, Matkap1:20:25vs1:23:26
Week 6LossKaede RukawaDNFvs1:39:28
Week 7LossKaede Rukawa, Matkap1:33:01, 1:43:12vs1:29:46, 1:36:56
Division FinalsWinKaede Rukawa1:20:45vs1:21:53
Division FinalsLossKaede Rukawa2:01:02vs2:00:49
Conference Semi-FinalsWinKaede Rukawa1:35:28vs1:40:58
Conference Semi-FinalsLossKaede Rukawa1:25:31vs1:25:28

Info

Position:Wisdom
Record:4-3-0
Matches
Week 3WinKaede Rukawa1:30:47vs1:30:50
Week 4LossMatkap, Kaede Rukawa1:54:01, DNFvs1:53:01, 1:54:08
Week 4WinKaede Rukawa, Matkap1:37:27, 1:43:52vsDNF, DNF
Week 5LossKaede RukawaDNFvs1:38:19
Week 6WinKaede Rukawa1:51:51vs2:01:52
Week 7WinAsazas, Kaede Rukawa1:29:35, 1:32:21vsDNF, DNF
Round 1LossKaede Rukawa2:35:59vs2:25:30

Info

Position:Wisdom
Record:4-3-0
Matches
Week 1WinMatkap, Kaede Rukawa1:28:19, 1:28:33vs1:32:05, 1:32:07
Week 1LossMatkap, Kaede Rukawa1:28:14, 1:30:39vs1:25:41, 1:29:25
Week 2WinKaede Rukawa1:24:58vs1:27:09
Week 3LossKaede RukawaDNFvs1:37:19
Week 4LossKaede Rukawa, Matkap0:53:23vs0:51:26
Week 5WinKaede Rukawa1:06:28vs1:10:38
Week 7WinMatkap, Kaede Rukawa1:17:22, 1:26:22vs1:25:46, 1:32:49