ALTTPR League

Untitled (2).docx

Division: Thieves' Town

(7•7•0)

Season Matches
Week 1Stashiocat, Thornetovs.Asazas, RedKitsune8L
Week 1Ninjembro, Thornetovs.Asazas, MatkapL
Week 2Thornetovs.Death King IIW
Week 2Stashiocatvs.Ralen TankirL
Week 3Stashiocatvs.Slumber JackW
Week 3Ninjembrovs.Sokol2044W
Week 4Ninjembro, Thornetovs.Killerapp23, TjMaelstromW
Week 4Stashiocat, Thornetovs.TjMaelstrom, PhantomRyuL
Week 5Ninjembrovs.NayleenW
Week 5Thornetovs.ShivaHazeL
Week 6Ninjembrovs.KegInTheClosetW
Week 6Thornetovs.greycorvidL
Week 7Ninjembro, Stashiocatvs.armantis, DarkwolfW
Week 7Ninjembro, Stashiocatvs.armantis, Kya-chanL
NAMERECORDPENDANTTWITCH
Stashiocat(2•4•0)
Thorneto(2•5•0)
Ninjembro(5•2•0)